Något om Adolfsbergs baptistförsamling och dess historia

Den kristna verksamheten i Adolfsberg är av gammalt datum. Långt innan Adolfsbergs Baptistförsamling bildades fanns det mötes- och missionsverk¬samhet i bygden. Här hölls bl. a de så kallade Adolfsbergsmötena i tallskogen inte långt ifrån platsen där Korskyrkan nu ligger. Det var stora missionsmöten som Svenska Missionsförbundets församlingar i staden inbjöd till. Det fanns mycket som samverkade till att en försam¬ling så småningom bildades. En söndagsskola, som hölls i olika hem, startade 1911. Man började fira gudstjänst i olika små lokaler som privatpersoner ställde till förfogande. En större lokal behövdes och med gemensamma krafter byggde man ett kapell som fick namnet Emmaus. Samma år bildades Adolfsbergs missionsförening som senare blev Adolfsbergs Baptistförsamling 1918. Församlingen hade från början 28 medlemmar.

Emmauskapellet motsvarade så småningom inte församlingens lokalbehov. Man beslutade att bygga en ny kyrka och den 30 oktober 1966 invigdes Korskyrkan, som fortfarande är centrum för församlingens verksamhet. 1984 fick församlingen som gåva en fastighet i Adolfsbergs centrum. Den har sedan dess bl a fungerat som öppen fritidsgård för barn och ungdomar i området.

Församlingens verksamhet leds av ett ”Församlingsråd” som också är församlingens styrelse. Korskyrkan samarbetar med Evangeliska Frikyrkan, som är ett trossamfund med en teologisk profil som motsvarar det som sägs under rubriken ”Vår tro”.

Korskyrkan välkomnar som medlem den som personligen bekänner sin tro på Jesus Kristus. Församlingen lär och praktiserar en baptistisk dopsyn. Detta innebär att personer som bekänner sin tro på Jesus Kristus döps genom nedsänkning i vatten. Genom dopet överlåter sig den enskilde till gemenskap med Kristus och församlingen